Přejít k hlavnímu obsahu

Základní informace

PRO KOHO JE PODPORA URČENA

Příspěvek je možné poskytnout pouze na aktivity dětí narozených od 2. 9. 2005 do 1. 9. 2020, které mají trvalý pobyt v Jihočeském kraji, a žijí ve společné domácnosti, v níž je ke dni registrace dítěte: 

 • pobírána dávka „Přídavek na dítě“ nebo 
 • pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ nebo  
 • pobírána dávka „Příspěvek na péči“ na nezletilé dítě nebo 
 • pobírána dávka pěstounské péče „Odměna pěstouna“ nebo 
 • pobírána dávka pěstounské péče „Příspěvek při pěstounské péči“, 
 • a zároveň rodič/zákonný zástupce/pěstoun dítěte využívajícího podporovanou aktivitu není ke dni registrace dítěte v aplikaci déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. 

Výše uvedené postačuje prokázat pouze u jednoho z rodičů/zákonných zástupců/pěstounů dítěte.

Objednávka aktivity na této stránce neslouží jako přihláška do kurzu u konkrétní organizace. Pro vlastní přihlášení do kurzu je nutné postupovat podle pravidel u každé organizace.

NA JAKÉ AKTIVITY SE PODPORA VZTAHUJE

 • vzdělávání v základních uměleckých školách (ZUŠ),  
 • zájmové vzdělávání ve střediscích volného času, školních klubech a školních družinách -  kredity lze použít také na úhradu za školní družinu,  
 • další zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí (kroužky, soustředění, kurzy včetně plaveckých a lyžařských, dětských táborů, příměstských táborů apod.),  
 • ambulantní a terénní sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (centra denních služeb, denní stacionáře, noclehárny, průvodcovské a předčitatelské služby, odlehčovací služby, osobní asistence).  

Příspěvek může být použit zejména na kompenzaci úplaty za: 

 • školy v přírodě (zotavovací pobyt ve zdravotně příznivém prostředí žákům plnícím povinnou školní docházku, popřípadě pobyt vybraných skupin žáků plnících povinnou školní docházku bez přerušení vzdělávání) 
 • umělecké vzdělávání dle § 8 vyhl. MŠMT č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, 
 • zájmové vzdělávání ve střediscích volného času, školních klubech a školních družinách dle části III. vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, 
 • členské příspěvky u subjektů zajišťujících zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí a mládeže, 
 • účastnické poplatky za další zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí a mládeže (zpravidla jednorázové účastnické poplatky dle stanoveného ceníku), 
 • ambulantní a terénní sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

JAK O PODPORU POŽÁDAT

 • Rodič se zaregistruje na portálu programu, uvede své kontaktní údaje. Registraci je možné provádět od 20. 8. 2023 do 30. 6. 2024.
 • Po registraci mu je zaslán aktivační e-mail.
 • V další kroku vyplní žádost o uznání nároku na podporu.
 • Rodič poté čeká na schválení ze strany krajského úřadu, resp. Úřadu práce.
 • Úřad práce zkontroluje typ dávky, který rodič pobírá a on-line potvrdí tuto informaci zpět kraji v portálu programu.
 • Poté rodič zaeviduje do systému své děti a na každé z nich obdrží 4000 kreditů.
 • Tyto kredity pak uplatňuje u organizací, které mezitím do portálu doplnily nabídku svých aktivit.
 • Rodič může uplatnit kredity u více organizací, v případě, že nemá dostatek kreditů, může zbytek doplatit hotově v organizaci.

JAKÁ JE VÝŠE PODPORY

Rodič neobdrží peníze, ale kredity, které může uplatňovat u jednotlivých organizací. Jeden kredit je přitom ekvivalentní 1 Kč. Každý rodič obdrží na jedno dítě 4 000 kreditů dle stanovených podmínek. Podpora může být čerpána u více příjemců (organizací), avšak dílčí příspěvky na podporované aktivity u jednotlivých příjemců (organizací) nesmí v součtu přesáhnout 4 000 kreditů za jedno dítě.

JAKÉ DOKUMENTY MUSÍM DOLOŽIT

Po registraci na portále rodič vyplní online formulář žádosti o uznání nároku na podporu. V žádosti se uvádí pouze typ dávky, kterou rodič pobírá. Úřad práce následně tyto údaje zkontroluje a odsouhlasí. Při evidenci dětí musí rodič doložit (nahrát do systému) prostou kopii rodného listu dítěte nebo výroku rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské nebo poručenské péče. Postačuje sken nebo fotokopie z mobilního telefonu.

Kroužky pro jihočeské děti - návod pro rodiče
Kroužky pro jihočeské děti - návod pro rodiče
Kontakty pro tuto podporu

Kontakty pro tuto podporu

tel: 386 720 149
e-mail: podpora-dp@kraj-jihocesky.cz
po, st: 8:00 - 16:30
út, čt, pá:  8:00 - 14:00