Přejít k hlavnímu obsahu

Základní informace (školní rok 2024/2025)

 • 1

  Organizace se zaregistruje na portálu programu

  Registraci provede organizace zadáním evidenčních a kontaktních údajů (část
  z nich bude předvyplněna dle evidence ARES) a potvrzením souhlasu
  s podmínkami programu. Tento krok je možný průběžně do 31. 8. 2025. Do portálu se mohou hlásit pouze organizace, které svou činnost zahájily nejpozději dne 1. 1. 2024, mají sídlo/provozovnu na území Jihočeského kraje a poskytují volnočasové aktivity pro děti specifikované níže. Organizace, které provedly registraci ve školním roce 2023/2024, se znovu registrovat nemusejí, musejí však v sekci Zobrazit účet/Upravit účet odsouhlasit podmínky programu na školní rok 2024/2025. Zároveň je nutné aktualizovat nabídku aktivit pro školní rok 2024/2025 na portálu programu.

 • 2

  JIHOČESKÝ KRAJ REGISTRACI ORGANIZACE ZKONTROLUJE

  Po úspěšné registraci bude provedena kontrola splnění podmínek programu. V případě splnění podmínek pro zapojení se do programu bude organizaci registrace ze strany Jihočeského kraje potvrzena.

 • 3

  ORGANIZACE ZAEVIDUJE NABÍZENÉ AKTIVITY

  Jednotlivé aktivity je možné zadávat průběžně, podmínkou je schválení registrace. U každé zadávané aktivity je nutné uvést cenu za jednotlivce a počet míst, která jsou v dané aktivitě k dispozici.

  Vhodnými aktivitami jsou např.:

  • vzdělávání v základních uměleckých školách (ZUŠ),
  • zájmové vzdělávání ve střediscích volného času, školních klubech
   a školních družinách (kredity lze použít také na úhradu za školní družinu),
  • další zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí (kroužky, soustředění, kurzy (např. plavecké, lyžařské, jazykové, adaptační apod.), dětské tábory, příměstské tábory apod.),  členské příspěvky, účastnické poplatky, školy v přírodě apod., 
  • ambulantní a terénní sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb.,
   o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (centra denních služeb, denní stacionáře, noclehárny, průvodcovské a předčitatelské služby, odlehčovací služby, osobní asistence apod.).

  Příspěvek je možné poskytnout pouze na aktivity dětí narozených od 
  2. 9. 2006 do 1. 9. 2021, které mají trvalý pobyt v Jihočeském kraji.

  Pokud má daná organizace větší množství aktivit, je možné aktivity hromadně naimportovat pomocí tabulky. V tabulce by měly být obsaženy následující sloupce: "Název aktivity", "Popis" (kde je možné importovat popis i ve formátu HTML), "Cena", "ICZUJ" (kód obce, ve které má aktivita proběhnout) a "Volná místa" (pokud si nepřejete specifikovat volná místa pro danou aktivitu, stačí do tohoto sloupce uvést hodnotu -1, slovy: minus jedna). Následně je nutné zaslat připravenou tabulku na adresu velek@kraj-jihocesky.cz.

 • 4

  ORGANIZACE PRŮBĚŽNĚ ODESÍLÁ OBJEDNÁVKY K PROPLACENÍ JIHOČESKÝM KRAJEM

  Poté, co organizace obdrží ze strany rodičů objednávku aktivit pro jednotlivé děti, musí potvrdit zařazení dítěte do dané aktivity (např. kroužku). Následně organizace odešle Jihočeskému kraji žádost o proplacení potvrzených
  a poskytovaných aktivit (je vhodné zaslat Jihočeskému kraji vždy hromadnou žádost za více potvrzených aktivit). Objednávky lze odesílat průběžně od 
  1. 9. 2024 do 31. 8. 2025.

  Po schválení Jihočeským krajem bude organizaci bezhotovostně na účet uvedený a ověřený při registraci poskytnut dar ve výši, kterou organizace vyčíslila.

Kroužky pro jihočeské děti - Návod pro organizace
Kroužky pro jihočeské děti - Návod pro organizace